Patienterstatning ctr. patientklager - FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Patienterstatning ctr. patientklager

Af Henrik Skoglund — 28 Mar 2023

Der er forskel på en patientklage og en patienterstatning. Det er ikke sjældent, at vi modtager klientforespørgsler på patientklager, hvor klienten i virkeligheden ønskede at opnå erstatning; og omvendt. I denne artikel har vi forsøgt at beskrive forskellen mellem de to. Hos FV Advokatfirma bistår vi udelukkende med patienterstatning. Du kan læse om, hvordan vi kan hjælpe dig her: Personskadeerstatning

Hvad er en patientklage?

En patientklage, er en klage over sundhedsfaglig behandling eller en konkret sundhedsperson, som har behandlet/ varetaget din behandling i sundhedssektoren. Formålet bag en patientklage er, at man ønsker, at behandleren eller behandlingsstedet opnår en eller anden form for kritik. Hvis du vælger at indgive en patientklage, er det vigtigt at være opmærksom på, at du ved at indgive en patientklage, ikke opnår erstatning. Hvis du mener at du er blevet påført en patientskade, skal du anmelde din skade hos Patienterstatningen.

 

Jeg vil gerne indgive en patientklage, hvor kan jeg gøre dette?

Hvis du gerne vil indgive en patientklage, skal du først og fremmest beslutte dig for, om du vil klage over et behandlingssted eller over en konkret sundhedsperson. Du skal træffe denne beslutning, idet klagen bliver behandlet forskellige steder. Du kan indgive en patientklage på borger.dk. Hvis du vælger at klage over et behandlingssted, er det Styrelsen for Patientklager, som varetager og behandler din klage. Hvis du vælger at klage over en konkret sundhedsperson, er det Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som varetager og behandler din klage.

Hvad får jeg ud af at indgive en patientklage?

Når du har indgivet en patientklage, over enten et behandlingssted eller en konkret sundhedsperson, vil behandlingsstedet eller behandleren få anledning til komme med bemærkninger til sagen. Du vil også blive tilbudt en samtale. Senere modtager en afgørelse på, om sundhedspersonen eller behandlingsstedet har levet op til de standarder, som man med rette kan forvente af en almindelig og god behandling i sundhedsvæsenet. Hvis du har klaget over et behandlingssted, er det Styrelsen for Patientklager, som behandler og afgør din klage. En afgørelse fra Styrelsen for Patientklager har to mulige udfald. Styrelsen for Patientklager kan enten afgøre, at der skal gives kritik til behandlingsstedet, eller at der ikke skal gives kritik til behandlingsstedet. Hvis du har klaget over en konkret sundhedsperson, er det Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler og afgør din klage. En afgørelse for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kan resultere i, at der ikke bliver afgivet kritik af sundhedspersonen, at der bliver afgivet kritik af sundhedspersonen, at der bliver givet alvorlig kritik af sundhedspersonen og mulig politianmeldelse af sundhedspersonen. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan også vælge at offentliggøre afgørelsen på deres hjemmeside og sundhed.dk. Dette sker dog kun, hvis sundhedspersonen får alvorlig kritik, eller har modtaget kritik fra disciplinærnævnet flere gange.

Hvad er patienterstatningen?

Patienterstatningen er en erstatningsordning, som er offentligt finansieret. Patienterstatningen varetager sager om erstatning for personskader, som er opstået i sundhedssektoren i forbindelse med behandling. Det er Patienterstatningen, som behandler din sag, herunder vurderer, hvorvidt din skade kan anerkendes som værende en patientskade, samt udmåler din erstatning. Hvis du ikke er enig med Patienterstatningens afgørelse, er det muligt at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Hvis du heller ikke er enig i Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse, er den sidste mulighed, at anlægge en retssag. Udbetalingen af en erstatning, som er blevet anerkendt og fastsat af Patienterstatningen, bliver udbetalt via patientskadeordningen, som er en obligatorisk forsikringsordning. Du er automatisk dækket af patientskadeordningen, idet den er finansieret af det offentlige. Når du indgiver en klage til Patienterstatningen, skal du betale et egetbidrag på 8.305 kr. pr. 2023.

 

Erstatningen betales ikke af lægen eller hospitalet, men af Regionen eller et forsikringsselskab.

Hvordan skal jeg anmelde en patientskade?

Hvis du mener, at du er blevet påført en patientskade, som følge af behandling i sundhedssektoren, skal du indgive en klage til Patienterstatningen. Når du indgiver en klage til Patienterstatningen, er der et egetbidrag på 8.305 kr. pr. 2023. Når du har indgivet en klage til Patienterstatningen, vil de vurdere, hvorvidt du er blevet påført en patientskade. Hvis Patienterstatningen anerkender din skade, som værende en patientskade, vil de derefter udmåle din erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

Du skal udfylde et klageskema, hvor du skal anføre, hvordan du mener, fejlbehandlingen er sket. Det kan vi være behjælpelige med.

Afgørelserne

Hvis Patienterstatningen mener, at du ikke er blevet påført en patientskade, eller hvis du ikke er enig i udmålingen af erstatningen, kan du anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Ankenævnet vil derefter foretage en ny vurdering af din sag, og evt. foretage en udmåling af din erstatning. Hvis du heller ikke er enig med Ankenævnets afgørelse, er din sidste mulighed, at indbringe sagen for domstolene. Hvis du indbringer sagen for domstolene, vil din sag som oftest også blive forelagt for Retslægerådet, som vil afgive en udtalelse om, hvorvidt de mener, at din skade, er en patientskade.

Hvornår kan jeg være berettiget til at modtage erstatning for patienterstatningen?

Der er forskellige måder, hvorpå du kan være berettiget til at modtage erstatning fra Patienterstatningen. Først og fremmest gælder det dog, at der skal være indtrådt en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling af dig, i sundhedssektoren. Dette medfører, at du skal være blevet påført en anden skade, end den skade som du oprindeligt blev behandlet for. Du kan således ikke få erstatning for en skade, som var en uafhængig følge, der ville være indtrådt, uanset om du havde modtaget behandling eller ej. Du kan således ikke få erstatning, hvis et indgreb ikke lykkes. For, at du kan være berettiget til at modtage erstatning for en patientskade, skal du opfylde 1 af de 4 erstatningskriterier.

Det første erstatningskriterie omhandler, at du kan være berettiget til at modtage erstatning for din skade, hvis en erfaren specialist, på det pågældende område, ville have handlet anderledes i den givne situation, og at dette ville have medført, at skaden var blevet undgået. Hvis en behandlingsmulighed ikke stod til rådighed, på tidspunktet for din behandling, kan der dog ikke tages hensyn til denne.

Det andet erstatningskriterie omhandler apparatursvigt. I dette tilfælde, kan du være berettiget til erstatning i alle tilfælde, hvor skaden skyldes en fejl eller et svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der er blevet anvendt i forbindelse med undersøgelsen. Dette kriterie kan fx omhandle situationer, hvor en patient er tilkoblet en respirator, som stopper med at virke, hvilket medfører, at patienten ikke får nok ilt, og som følge af dette bliver påført en skade.

Det tredje erstatningskriterie drejer sig om ligeværdige behandlingssituationer. Du kan være berettiget, til at modtage erstatning for en patientskade, hvis det efter skaden kan konstateres, at din skade kunne have været undgået, hvis der var blevet anvendt en anden behandlingsmetode, end den valgte, som ud fra en medicinsk vurdering, ville have været lige så effektiv, som den metode, der blev anvendt. Du kan således være berettiget, til at modtage erstatning for din patientskade, hvis din læge stod i en valgsituation mellem 2 behandlingsmetoder, og det bagefter kunne konstateres at den anden behandling, end den valgte, havde været bedre.

Det fjerde og sidste erstatningskriterie omhandler, at du kan være berettiget, til at modtage erstatning for din patientskade, hvis den påførte skade, er mere omfattende end, hvad du med rimelighed bør tåle. Hertil skal din skade/symptom også være tilstrækkeligt sjældent. I praksis medfører dette, at der skal være under 2 pct. sandsynlighed for, at skaden/bivirkningen ville indtræde. Når man taler om, hvad du med rimelighed bør tåle, skal dette ses i lyset af, at du allerede var syg, i et eller andet omfang, inden du blev påført din skade. Din påførte skade skal således ses i lyset af den sygdom/skade, som du oprindeligt modtog behandling for. Dette medfører, at du med rimelighed skal tåle mere, hvis du oprindeligt modtog livsnødvendig behandling, som du ville have været død foruden, end hvis du blev behandlet for en brækket finger.

Hvis din skade opfylder et af de 4 angivne erstatningskriterier, kan du således være berettiget til at modtage erstatning for din skade. Din skade behøver ikke at opfylde alle 4 kriterier, det er nok, hvis den blot opfylder et af kriterierne.

Hvad kan jeg få i erstatning?

Hvis Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen anerkender din skade, som værende en patientskade, vil de udmåle størrelsen af din erstatning. Når du klager til Patienterstatningen, kan du kun få erstatning for personskade. Hvis dit tøj mv. er gået i stykker, som følge af skaden/undersøgelsen/behandlingen kan du således ikke få erstatning for dette. Når du bliver tilkendt erstatning fra Patienterstatningen, bliver denne udmålt efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

Når du er blevet påført en patientskade, kan du være berettiget, til at modtage erstatning for de helbredsudgifter, som du har haft i forbindelse med din skade. Du kan i nogle tilfælde også være berettiget, til at modtage erstatning for fremtidige helbredsudgifter.

Som følge af din patientskade, kan du også være berettiget til at modtage erstatning for Tabt arbejdsfortjeneste. Du kan være berettiget til at modtage denne erstatning, hvis du har haft en midlertidig indtægtsnedgang, som følge af skaden. Du kan modtage denne erstatning, indtil du kan begynde at arbejde i væsentligt samme omfang, som før skaden, eller evt. indtil der bliver fastsat et erhvervsevnetab.

Du kan også være berettiget, til at modtage godtgørelse for Svie og Smerte. Svie og Smerte er en godtgørelse for den fysiske lidelse, som din skade har medført. Vi har skrevet lidt mere om erstatningen for svie og smerte her.

Når du er blevet påført en patientskade, kan du også være berettiget, til at modtage godtgørelse for Varigt Mén. Denne godtgørelse gives, for de varige ulemper i din daglige livsførelse, som ikke er af en økonomisk art, som din patientskade har medført. Størrelsen af denne godtgørelse, kommer an på, hvad din méngrad bliver fastsat til. Du kan også være berettiget, til at modtage erstatning for erhvervsevnetab. Du kan være berettiget til denne erstatning, hvis patientskaden har medført, at din evne til at skaffe en indtægt ved at arbejde, er blevet varigt nedsat, som følge af patientskaden. Erstatningen bliver fastsat ud fra en matematisk beregning, ud fra din erhvervsevnetabsprocent og din årsløn året inden skaden. Hvis du har mistet din forsørger, som følge af dennes patientskade, kan du være berettiget til at modtage forsørgertabserstatning.

Vi kan forholdsvist hurtigt vurdere, om du kan være berettiget til erstatning.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Hvad er forskellen på en patientklage og en sag hos patienterstatningen?

Som anført ovenfor, er der væsentlige forskelle på at indgive en patientklage, samt at indlede en sag hos Patienterstatningen. Hvis du indgiver en patientklage, er dette en klage over en sundhedsfaglig behandling, som du har modtaget. Klagen er enten rettet imod behandlingsstedet generelt eller en konkret sundhedsperson. Patientklagen kan bl.a. resultere i, at der gives kritik til sundhedspersonen eller behandlingsstedet, men ved en patientklage, får du ikke erstatning, selvom du får medhold i klage. Hvis du rejser en sag hos Patienterstatningen, er dette en sag om, at du mener du er berettiget, til at modtage erstatning, for en skade som du er blevet påført, som følge af en behandling, som du har modtaget i sundhedsvæsenet. Her klager du således ikke over en sundhedsperson eller et behandlingssted, men du klager over en behandling, som du har modtaget, med henblik på at modtage erstatning for den påførte skade. En sag hos Patienterstatningen kan resultere i, at din skade bliver anerkendt som en patientskade, og at du modtager erstatning for denne skade.

 

Kan jeg både indgive en patientklage og rejse en sag ved patienterstatningen?

Du kan godt både indgive en patientklage over et behandlingssted eller en sundhedsperson, samt indgive en klage til Patienterstatningen. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at der er tale om 2 forskellige sager, og at du ikke automatisk klager til begge myndigheder. Hvis du ønsker at indgive en patientklage, samt rejse en sag om patienterstatning, skal du både indgive en patientklage på borger.dk over et behandlingssted eller sundhedsperson, samt starte en erstatningssag hos Patienterstatningen.