Her på siden finder du vores praktiske oplysninger til klienter
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

KLIENTINFORMATION

FV Advokatfirma

Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand

cvr.nr. 39022435

Tlf.: 56148900
Mail: fva@fva.dk

Firmaet er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.
Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

KLIENTKONTO

Alle betroede klientmidler forvaltes efter advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes på klientkonti hos advokatfirmaets bankforbindelse i Danske Bank:
Reg: 3409
Konto: 3411504360

Mine klienters indbetalinger er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti, der dækker op til 100.000 euro.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Det er fast aftale med klienter, at der ikke foretages opgørelse af indvundne renter under 5.000 kr.

TVISTER

Advokaterne hos FV Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af FV Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af FV advokatfirmas advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

ADVOKATBESKIKKELSE

Enhver advokat hos FV Advokat er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er en del af advokatsamfundet

FORSIKRING

Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, indiakaj 6, 2100 København Ø.

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af FV Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringen omfatter enhver advokat hos FV Advokatfirma.

GDPR

Efter databeskyttelsesforordningen skal der orienteres om behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Dataansvarlig

FV Advokatfirma cvr.nr. 39022435, er dataansvarlig.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på fva@fva.dk, telefon 56 14 89 00, hvorpå du bliver kontaktet af den relevante dataansvarlige.

2. Generelt om indsamling af data
Vi arbejder i udgangspunktet kun digitalt og modtager derfor forskellige oplysninger herunder dokumenter fra vores klienter. Disse data opbevares digitalt hos EG A/S.

Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler og stamme fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole. Det kan også være offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Oplysningerne kan være navn og kontaktinfo, cpr.nr. samt øvrige personfølsomme oplysninger. Eksempelvis, men ikke begrænset til helbredsoplysninger.

3. Formål og grundlag

Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne varetage klienternes interesser i de konkrete sager.

Behandlingen sker efter de i databeskyttelsesforordningen gældende regler samt databeskyttelsesloven. Ved indhentelse af enhver personfølsom oplysning afvejes hensynet til persondatabeskyttelsen over for hensynet til sagens førelse.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse mv.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Personoplysninger videregives alene, dersom det er nødvendigt for klientens interesse. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole og i den forbindelse f.eks. sagkyndige der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, hvis en sådan overførsel skal finde sted, vil vi overholde databeskyttelseslovgivningen og træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personoplysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi jf. de gældende regler på området, alle relevante identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

6. De registreredes rettigheder har efter databeskyttelsesforordningen

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Priser

Vores timepriser udgør pr. 2023:

Advokater: 2.500 kr. ekskl. moms eller 3.125 kr. inkl. moms.

Advokatfuldmægtig: 1.500 kr. ekskl. moms eller 1.875 kr. inkl. moms.