Hvad er erstatning for tab af erhvervsevne? - FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Hvad er erstatning for tab af erhvervsevne?

Af Henrik Skoglund — 8 Mar 2023

Erstatning for erhvervsevnetab er som oftest den største erstatning, man kan opnå. >>Erhvervsevne<< og >>erhvervsevnetab<< kan dog også være forvirrende, fordi begrebet bruges i flere forskellige type sager. Det kan være en kommunalsag, en forsikringssag eller en sag mod en ansvarlig modpart.

Når man taler erstatning for tab af erhvervsevne, betyder dette, at den skade, som skadelidte har pådraget sig, har medført, at skadelidtes mulighed for tjene penge ved arbejde er blevet forringet, som følge af skadens indtræden, men der kan være forskelle på, hvordan bedømmelsen af erhvervsevnetabet foretages. I denne artikel har vi forsøgt at beskrive disse forskelle.

Erstatning for erhvervsevnetab mod en ansvarlig modpart

Når man fastsætter erstatning for erhvervsevnetab mod en ansvarlig modpart, sker det ud fra erstatningsansvarslovenErstatningen beregnes ud fra erhvervsevnetabsprocenten og årslønnen (i udgangspunktet året før skaden.)  

Erhvervsevnetabsprocenten

Når man læser erstatningsansvarsloven, fremgår det, at “Må det antages, at skadelidte vil lide et erhvervsevnetab på 15 pct. eller derover“, og den formulering er en smule forvirrende. For det er faktisk ikke et krav, at man har mistet 15 pct. af sin erhvervsevne. Mindre tab kan berettige til erstatning, men erstatning udmåles altid som min. ud fra 15 pct. Det kan således være, at en skadelidte har mistet 12 pct. af sin erhvervsevne, men så modtager erstatning for 15 pct. De 15 pct. er indsat som en administrativ regel.

Ved bedømmelsen af erhvervsevnetab efter Erstatningsansvarsloven, bliver der taget hensyn til skadelidtes mulighed, for at skaffe sig indtægt ved et sådant arbejde, der med rimelighed kan forlanges af skadelidte, efter skadelidtes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling, genoptræning eller lignende. Der foretages således en konkret vurdering af skadelidtes erhvervsevne.

Efter Erstatningsansvarsloven beregnes dit erhvervsevnetab ud fra en prognose af, hvordan din erhvervsevne ville have set ud, hvis skaden ikke var sket, sammenholdt med en prognose af, hvordan din erhvervsevne rent faktisk ser ud nu, hvor du er kommet til skade. Hertil kommer, at der bliver opstillet en prognose over, hvad du ville have været i stand, til at tjene på nuværende tidspunkt, hvis ikke du var kommet til skade. Dette skal derefter sammenholdes med, hvad du rent faktisk er i stand til at tjene, nu, hvor skaden er indtrådt. Beregningen af dit erhvervsevnetab bliver udregnet, ud fra forskellen på din indkomst og erhvervsevne inden skaden, sammenholdt med din indkomst og erhvervsevne efter skaden. Denne forskel bliver derefter fastsat til en procent, som kaldes for erhvervsevnetabsprocenten. Procenten udtrykker, hvor mange procent af din erhvervsevne, du har mistet på grund af skaden. Dit erhvervsevnetab bliver således fastsat ud fra en matematisk beregning.

Hvis ikke der er tvivl om årssagssammenhængen, er udgangspunktet, at man vurderer erhvervsevnetabsprocenten ud fra forskellen i indtjeningen før skaden og efter. Kunne man før skaden tjene 400.000 kr., og kunne man efter tjene 200.000 kr., er erhvervsevnetabet 50 pct.

Erstatning for erhvervsevnetab mod en pensionsforsikring.

En forsikring for tab af erhvervsevne dækker dit økonomiske tab, hvis du som følge af en skade eller sygdom mister en del af din evne til at arbejde, og dermed også mister en del af din indkomst.

For at opnå dækning på en forsikring for tab af erhvervsevne kræver det, at forsikringen er tegnet, og ofte har du sådan en forsikring via sin pensionsordning, hvor den er tegnet via din arbejdsgiver, men den kan også tegnes privat ved henvendelse til et forsikringsselskab.

For at opnå dækning og udbetaling på din forsikring for tab af erhvervsevne, skal du opfylde betingelserne i forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene varierer fra selskab til selskab – nogle forsikringer dækker ved tilkendelse af f.eks. fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, nogle dækker efter 3 måneders sygemelding, og andre dækker, hvis du mister ½ til 2/3 af din erhvervsevne. Fælles for forsikringerne er dog typisk, at der gælder både et økonomisk kriterie og et helbredsmæssigt kriterie, før du kan opnå udbetaling af forsikringsdækningen, og der er således oftest krav om, at du har en indtægtsnedgang, samt at denne indtægtsnedgang skyldes, at du er kommet til skade eller sygdom. For at du kan dokumentere, at du opfylder disse kriterier, vil du ofte skulle fremsende bl.a. lægelige og kommunale sagsakter samt årsopgørelser og lønsedler mv. til forsikringen.

Ved vurderingen af om du har lidt et dækningsberettiget erhvervsevnetab, foretager forsikringsselskabet i første omgang en midlertidig vurdering, hvor de efter din anmeldelse vurderer din erhvervsevne i dit eget erhverv. Senere efter en i forsikringsvilkårene fastsat periode vurderer forsikringsselskabet din generelle erhvervsevne, hvor også dine muligheder for at arbejde i andre erhverv medtages i vurderingen af, om du fortsat har et dækningsberettigende erhvervsevnetab og dermed fortsat er berettiget til erstatning.

Den erstatning, du kan få udbetalt, afhænger af, hvad forsikringen dækker, og hvad der er aftalt med forsikringsselskabet. De udbetalinger, du kan være berettiget til, er oftest en engangsudbetaling samt en månedlig ydelse frem til din pensionsalder. Den månedlige ydelse fastsættes til dit indtægtstab, men der er dog et maksimum. Indeholder din forsikring en engangsudbetaling er denne skattefri, hvorimod den månedlige udbetaling er skattepligtig. Derudover kan du også være berettiget til præmie- eller bidragsfritagelse, hvorved forsikringen overtager betalingen af din forsikringspræmie i den periode, hvor din erhvervsevne er nedsat.

Alt i alt er forsikring for tab af erhvervsevne en kompliceret forsikringsydelse, hvor det kan være svært at gennemskue om og i bekræftende fald hvilke forsikringsydelser du er berettiget til, idet dette varierer alt efter din indgåede forsikringsaftale.

 

Forskellen mellem bedømmelse efter erstatningsansvarsloven og forsikringsaftaler

Bedømmelsen af erhvervsevnetab i Pensionsforsikringer, adskiller sig fra bedømmelsen af erhvervsevnetab efter Erstatningsansvarsloven på væsentlige punkter. Ved bedømmelsen af dit erhvervsevnetab efter pensionsforsikringer, bliver din erhvervsevne typisk bedømt ud fra en generel vurdering. Dette medfører, at din erhvervsevne, som udgangspunkt, skal være nedsat generelt, og dermed i alle erhverv, førend du kan være berettiget, til at modtage erstatning for erhvervsevnetab fra dit forsikringsselskab.

Ved bedømmelsen af dit erhvervsevnetab, efter Erstatningsansvarsloven, er der ikke tale om en generel vurdering af dit erhvervsevnetab. Her er der i stedet tale om en vurdering af dit erhvervsevnetab i erhverv, som med rimelighed kan forlanges af dig, set ud fra dine evner, uddannelse, alder og muligheder for omskoling, genoptræning eller lignende. Bedømmelsen af dit erhvervsevnetab er således strengere i pensionsforsikringer sammenlignet med Erstatningsansvarsloven, idet der i pensionsforsikringer er tale om en generel vurdering, hvorimod vurderingen efter Erstatningsansvarsloven tager en vis hensyn til dine personlige forhold.

Erstatning for erhvervsevnetab som arbejdsskade

Har man været udsat for en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven er man også berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Vurderingen minder meget om den man foretager efter erstatningsansvarsloven, det vil sige at man ser på den konkrete erhvervsevne før og efter skaden, men forskellen består i, at arbejdsskadereglerne har en såkaldt formodningsregel, som er i skadelidtes favør.

Det er ikke sjældent, at der er flere årsager til, at man ikke længere kan arbejde, og det specielle efter arbejdsskadesikringsreglerne er, at selvom der er ikke skadesrelaterede årsager til erhvervsevnetab, vil den skadelidte få erstatning, medmindre det er overvejende sandsynligt, at erhvervsevnetabet skyldes andre forhold end arbejdsskaden.

Hvad kan man få i erstatning?

Svaret herpå er så konkret, at det vanskeligt kan besvares generelt. Til gengæld kan du få en gratis vurdering af din sag.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Du kan også læs mere om, hvordan vi behandler personskadesager her:

Personskadesager hos FV Advokatfirma