Har du været i en trafikulykke med 2 eller flere motorkøretøjer? - FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Har du været i en trafikulykke med 2 eller flere motorkøretøjer?

Af Henrik Skoglund — 16 Mar 2023

Selvom man ikke umiddelbart skulle tro det, så er der væsentlige forskelle på, hvordan du som skadelidt er stillet i forhold til din adgang til erstatning, alt efter om der er tale om et solouheld, eller om der er flere motorkøretøjer involveret i uheldet. I denne artikel vil jeg belyse, hvordan du som skadelidt er stillet, hvis du har været involveret i et trafikuheld, hvor 2 eller flere motorkøretøjer har været involveret.

Hvad betyder det, at der er objektivt ansvar ved færdselsuheld?

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sit motorkøretøj. Hvis man ikke har en sådan forsikring, skal man betale en dagbøde på 250 kr. om dagen, for hver dag man ikke har en ansvarsforsikring på motorkøretøjet. I og med, at det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på motorkøretøjet, er der objektivt ansvar for motorkøretøjer, hvis disse bliver impliceret i en færdselsulykke. Objektivt ansvar betyder, at de motorkøretøjer, som har været impliceret i ulykken, er erstatningsansvarlige for skaderne, selvom førerne af bilerne ikke har optrådt ansvarspådragende.

Hvad kan jeg få i erstatning?

Når du har været involveret i en færdselsulykke, bliver erstatningen udmålt efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. I færdselsulykker gælder der dog et objektivt ansvar, hvorfor det ikke kræves, at skadevolderne har optrådt ansvarspådragende, for at skadelidte har ret til erstatning.

Når man taler om færdselsuheld, er der to former for skader der kan ske. Der kan være tale om tingsskade eller personskade. Tingsskade er skade på ting, imens personskade er skader på personer. Udgangspunktet i dansk erstatningsret er, at den skadelidte, så vidt muligt, skal stilles i økonomisk samme situation, som skadelidtes situation før skaden.

Hvis du har pådraget dig en personskade, som følge af trafikuheldet, bliver din erstatning udmålt efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Der er forskellige erstatningsposter, som du kan være berettiget til, som følge af din skade. Du kan være berettiget til at få dækket de helbredsudgifter, som du har haft i forbindelse med skaden. Du kan også være berettiget til at få dækket dine fremtidige helbredsudgifter. Hvis du har haft en midlertidig nedgang i din indtægt, som følge af skaden, kan du også være berettiget til at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Du kan også være berettiget til at modtage godtgørelse for svie og smerte. Denne godtgørelse er en godtgørelse for de fysiske lidelser, som du oplever på grund af skaden. For at være berettiget til at modtage denne godtgørelse, kræves det som udgangspunkt, at du er sygemeldt og modtager lægelig behandling som følge af skaden. Du kan maksimalt modtage godtgørelse for svie og smerte i 389 dage, og godtgørelsen udgøres af en fast takst pr. sygedag. Herudover kan du være berettiget til at modtage godtgørelse for varigt mén. For at være berettiget til denne godtgørelse skal du have pådraget dig varige ulemper i din daglige livsførelse. Størrelsen af godtgørelsen kommer an på, hvad din méngrad bliver fastsat til. Du kan også være berettiget til at modtage erstatning for erhvervsevnetab, hvis din skade har medført, at din evne til at skaffe indtægt ved arbejde er blevet varigt nedsat som følge af ulykken. Hvis trafikulykken har medført, at du har mistet din forsørger, idet denne er afgået ved døden som følge af ulykken, kan du også være berettiget til at modtage erstatning for dette.

Hvem skal jeg rette mit erstatningskrav imod?

Når du har været involveret i et færdselsuheld med minimum et andet motorkøretøj, er du både den skadelidte og skadevolderen. Modparten, dvs. det andet/de andre motorkøretøj(er), er således også både skadelidte og skadevolder. I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring tilknyttet til sit motorkøretøj. Som følge af dette, hæfter det lovpligtige ansvarsforsikringsselskab således direkte overfor skadelidte ved færdselsuheld. Dette medfører, at du skal rette dit erstatningskrav imod din modparts ansvarsforsikringsselskab.

 

Hvad dækker min ansvarsforsikring?

Din lovpligtige ansvarsforsikring på dit motorkøretøj, dækker de skader, som du forvolder på andre. Ansvarsforsikringen dækker således dit ansvar for skader på andre eller deres ting. Din lovpligtige ansvarsforsikring dækker ikke skader på dig selv (føreren) eller dit motorkøretøj. Dette betyder dermed, at din ansvarsforsikring dækker, hvis du kører ind i en fodgænger, eller hvis du støder sammen med andre biler. I disse tilfælde, er fodgængeren eller de andre biler, dækket af din ansvarsforsikring. Eventuelle passagerer i dit motorkøretøj er også dækket af din ansvarsforsikring. Det er således kun føreren af bilen, som ikke er dækket af ansvarsforsikringen. Hos nogle forsikringsselskaber er det dog muligt, at tilkøbe en udvidelse af ansvarsforsikringen, således at denne også dækker føreren.

 

 

 

Hvad dækker min kaskoforsikring?

En kaskoforsikring dækker skade på dine ting, i dette tilfælde dit motorkøretøj. Kaskoforsikringen for motorkøretøjer er ikke lovpligtig ligesom ansvarsforsikringen. Imens ansvarsforsikringen dækker skader du forvolder på andre og deres ting, så dækker kaskoforsikringen de skader, som du selv laver, eller andre påfører dit motorkøretøj. Kaskoforsikringen dækker kun tingsskade, og den dækker således ikke i tilfælde af, at du selv bliver påført en personskade, fx i et solouheld.

Hvad hvis min modpart ikke har en ansvarsforsikring, eller jeg ikke kan identificere det køretøj, som har været involveret i ulykken?

Hvis det motorkøretøj, som har været involveret i trafikuheldet sammen med dig, er ukendt, eller ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring, betyder det ikke, at du ikke får dækket dit erstatningskrav. Hvis du har været involveret i en færdselsulykke, hvor din modpart ikke har en ansvarsforsikring, vil dit erstatningskrav blive dækket af Dansk forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), som er en garantifond. Det er dog en betingelse for dækning af DFIM, at skaden skal være forvoldt af et køretøj, som hører hjemme i EU. DFIM hæfter direkte over for den skadelidte, når skadevolder ikke er dækket af en ansvarsforsikring, eller er ukendt. DFIM skal udbetale erstatning til skadelidte, hvis denne er blevet pådraget en personskade, som følge af ulykken. DFIM skal dog kun betale erstatning for tingsskade, hvis skadelidte også er blevet pådraget en personskade, som følge af ulykken. Dette medfører, at tingsskade ikke bliver dækket af DFIM, hvis den skadelidte ikke er blevet påført en personskade. Hvis skadevolder ikke har en ansvarsforsikring på sit motorkøretøj, betyder det dog ikke, at skadevolder ikke kommer til at hæfte for skaden. Dette gælder også, såfremt DFIM finder frem til det ukendte køretøj. I det indbyrdes forhold mellem DFIM og skadevolderen, har DFIM et direkte regreskrav mod skadevolderen.

 

Kan der ske nedsættelse/bortfald i min erstatning, hvis jeg har medvirket til skaden?

Hvis du har medvirket til skaden, er der en mulighed for, at der kan ske nedsættelse eller bortfald af dit erstatningskrav. Ved personskade, kan der kun blive tale om at nedsætte erstatningen, eller at erstatningen bortfalder, hvis du har handlet med forsæt eller i særlige tilfælde med grov uagtsomhed. Ved tingsskade er der også en mulighed for, at der kan ske nedsættelse eller bortfald i erstatningen, hvis du har medvirket til skaden. Ved tingsskade afgøres det under hensyn til de foreliggende omstændigheder, hvorvidt der overhovedet bør ydes erstatning, samt i bekræftende fald, hvor stor erstatningen bør være.

Har forsikringsselskabet mulighed for regres, hvis jeg har medvirket til skaden?

Når et forsikringsselskab gør regres, betyder dette, at forsikringsselskabet kræver, at du skal betale de udgifter, som forsikringsselskabet har betalt til skadelidte. Forsikringsselskabet har mulighed, for at fremsætte et regreskrav imod dig, som skadevolder, hvis du har handlet forsætligt i forbindelse med færdselsulykken. I nogle tilfælde, har forsikringsselskaberne aftalt i din police til din ansvarsforsikring, at de kan fremsætte krav om regres, hvis du har handlet med grov hensynsløshed. For at der kan fremsættes krav om regres ved grov hensynsløshed, kræves det, at dette er aftalt. Hvis forsikringsselskabet rejser et regreskrav imod dig, har du mulighed for at få nedsat erstatningskravet. Der kan ske nedsættelse af erstatningskravet, hvis erstatningsbyrden er særligt økonomisk tyngende for dig, eller hvis der er andre særlige omstændigheder, som taler for en nedsættelse.

Hvordan fordeles erstatningsbyrden indbyrdes mellem skadevolderne?

Da der i et færdselsuheld, med to eller flere motorkøretøjer involveret, er flere skadevoldere, er alle skadevolderne solidarisk ansvarlige over for skadelidte. I forhold til den indbyrdes fordeling mellem skadevolderne, skal fordelingen fastsættes ud fra, hvad der må anses for at være rimeligt, vurderet ud fra ansvarets beskaffenhed samt omstændighederne i øvrigt. Dette skyldes, at alle skadevolderne, som udgangspunkt, har en ansvarsforsikring, som dækker skaden, idet denne ansvarsforsikring for motorkøretøjer er lovpligtig og objektiv.

Du vil normalt være berettiget til at modtage erstatning for dine eventuelle personskader fra modpartens ansvarsforsikring, uanset hvordan skyldfordelingen bliver fordelt indbyrdes.