Juridisk FAQ | Bliv klogere på loven her | FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Juridisk FAQ

 

Velkommen til vores juridiske FAQ hvor vi giver korte svar på dine spørgsmål.

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste

Beregningen af tabt arbejdsfortjeneste sker ved at opgøre, hvad skadelidte kunne have tjent uden personskaden kontra, hvad skadelidte faktisk tjente med personskaden. Det er vigtigt at regne alt med i den forventede indtægt så som ferie, pension, bonusser og andet. Hvis en skadelidte uden skaden kunne tjene 30.000 kr. alt inklusiv månedligt, og efter skaden modtager 15.874 kr. i ressourceforløb, er skadelidtes månedlige tabt arbejdsfortjeneste således 14.126 kr.

Hvad er culpa

Culpa stammer fra latin og kan oversættes til skyld eller ansvar. Forudsætningen for, at en anden part skal betale erstatning er, at denne ved sin handling eller undladelse har handlet culpøst, dvs. har skyld i personskaden. Man foretager vurderingen ud fra, hvad en bonus pater, (en god familiefar), ville have gjort i den givne situation.

Hvad er culpa reglen

Culpareglen omfatter 4 grader af culpa. Hændeligt, simpelt uagtsomt, groft uagtsomt eller forsætligt. Medmindre skadevolder har handlet hændeligt, er denne erstatningsansvarlig, såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldt. I personskaderetten medfører culpareglen, at ansvaret til tider er skærpet, dvs. at der skal mindre til for at reglen er opfyldt, og det gælder for eksempel ved svigt i maskiner, materialer og tekniske installationer.

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste er den erstatning man kan få, hvis man på grund af en personskade mister sin indtægt helt eller delvist, enten pga. sygemelding eller ansættelsesophør. Erstatningen kan alene kræves, hvis der er en ansvarlig modpart, medmindre man har tegnet en forsikring der dækket netop dette. Ulykkesforsikringen dækker i udgangspunktet ikke tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad er lov om hæftelse for børns erstatningsansvar

Loven fraviger udgangspunktet om, at man alene hæfter for egne skader, og påfører forældrene en hæftelse for deres hjemmeboende børns erstatningsansvar for op til 7500 kr. pr handling (eller undladelse ). Det er alene forældre med forældremyndighed, der hæfter. Læs mere her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/363.

Hvad er personskade

Personskade er en skade, der påføres en persons krop eller sind. Det kan være skader påført af fysisk eller psykisk vold, ulykker, eller ulovlige handlinger.  Personskade kan omfatte kropslig skade, såsom brud, forbrændinger, vansir eller anden fysisk skade, samt psykisk skade, såsom traumatiske stresslidelser, depression eller angst.

Hvad er en méngrad?

En méngrad er en juridisk betegnelse, som bruges til at bestemme, hvor stor en erstatning, man skal have for en fysisk eller psykisk skade. Det er objektiviseret bedømmelse ud fra en tabel, og man skeler ikke til skadelidtes erhverv, når man vurdere méngraden. Vurderingen sker på baggrund af en lægelig udtalelse i form af enten funktionsattest eller speciallægeerklæring.