Fremtidsfuldmagten giver magten over dit liv til den du ønsker | FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter er et godt privat alternativ til et værgemål. Med en fremtidsfuldmagt bestemmer man selv over, hvordan ens person og formue skal håndteres, den dag man en gang i fremtiden mister sin evne til selv at varetage sine egne forhold.

Bliver du ramt af alvorlig sygdom eller kommer ud for en ulykke, er det for sent at oprette en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt hos FV Advokatfirma

Alle bør have en fremtidsfuldmagt uanset alder og indtægt, men prisen for en fremtidsfuldmagt hos os, afhænger af, om man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. s

Uden “fri proces”

En fremtidsfuldmagt koster 2.000 kr. i salær.

To fremtidsfuldmagter (gensidigt til hinanden) koster 3.000 kr. i salær.

 

Med “fri proces”

Det koster 295 kr. i salær pr. fremtidsfuldmagt.

Husk fremtidsfuldmagten mens du kan

Hvad er en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en såkaldt hvilende digital fuldmagt, som registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret og som kun bliver sat i værk hvis du som fuldmagtsgiver rammes af alvorlig sygdom eller kommer ud for en ulykke som medfører at du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dine personlige og økonomiske forhold.

Det er kun dig som fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. Det er først, når Familieretshuset henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får virkning og kan bruges af din(e) fremtidsfuldmægtig(e).

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme hvem der som fuldmagtshaver skal varetage dine interesser, hvis du af en eller anden årsag ikke længere selv kan.

 

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Det er muligt for alle over 18 år, som er i stand til at handle fornuftsmæssigt, at oprette en fremtidsfuldmagt, dvs. at man fx ikke kan oprette en fremtidsfuldmagt hvis man er under værgemål.

Det er oplagt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man diagnosticeres med en demenssygdom, så man selv kan bestemme, hvem der på et senere tidspunkt skal varetage ens interesser.

Men der er også relevant for personer som ikke er syge, og som blot ønsker at sikre deres økonomiske og/eller personlige forhold i tilfælde af eventuel senere sygdom eller ulykke.

 

Hvem kan man indsætte?

Udgangspunktet er, at du selv kan bestemme, hvem der skal indsættes som fremtidsfuldmægtig, dog må fuldmægtigen på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten sættes i værk, ikke være under a8 år, være underlagt værgemål eller selv have en fremtidsfuldmagt, som er sat i værk.

Du bestemmer selv, om du vil indsætte én eller flere fremtidsfuldmægtige, men hvis du vælger at indsætte mere end én, så skal du tage stilling til, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden.

 

Kan man have flere fremtidsfuldmægtige?

Ja, man kan vælge sideordnede fremtidsfuldmægtige og subsidiære fuldmægtige.

Hvad er sideordnede fremtidsfuldmægtige?

At fremtidsfuldmægtigene er sideordnede vil sige at de alle indtræder som fremtidsfuldmægtige, hvis fremtidsfuldmagten sættes i værk. Det vil også sige, at de sammen skal anmode om, at fremtidsfuldmagten sættes i værk, de skal altså være enige om det.

At de er sideordnede vil sige, at de hver for sig kan handle på dine vegne, medmindre du i fremtidsfuldmagten har bestemt, at de skal handle i forening vedrørende et eller flere bestemte forhold.

Der er både fordele og ulemper ved at udpege flere sideordnede fremtidsfuldmægtige. Fordelene ved at udpege mere end én fremtidsfuldmægtig er, at fremtidsfuldmægtigene vil kunne aflaste hinanden, og at de kan udpeges til at varetage de områder, som de hver især har en særlig kompetence inden for. Omvendt er der en risiko for, at flere fremtidsfuldmægtige ikke kan blive enige, eller at de handler i modstrid med hinanden.

Det kan få betydning, hvis Familieretshuset modtager en henvendelse om, at en fremtidsfuldmægtig ikke handler til gavn for dig, og vælger at undersøge sagen. I sådanne tilfælde kan Familieretshuset træffe afgørelse om ophør af fremtidsfuldmagten og iværksætte en værgemålsag.

 

Hvad er subsidiære fremtidsfuldmægtige?

At en eller flere fremtidsfuldmægtige er subsidiære, vil sige at deres fuldmagt kun træder i kraft hvis den eller de primære fremtidsfuldmægtige ikke kan eller vil påtage sig opgaven.

Indsætter du fx din ægtefælle som primær fremtidsfuldmægtig er det oplagt at indsætte en yngre person som subsidiær fremtidsfuldmægtig.

Hvad er omfattet af fremtidsfuldmagten?

En fremtidsfuldmagt kan omfatte både personlige og økonomiske forhold, men kan også begrænses til kun at omfatte enkelte økonomiske eller personlige dispositioner.

Vælger du, at fremtidsfuldmagten skal omfatte alle økonomiske forhold, så vil fremtidsfuldmægtigen fx kunne sælge fast ejendom, råde over dine bankkonti, tilbagekalde tidligere givne fuldmagter, indfri lån med dine midler og repræsentere dig som kreditor.

Vælger du at fremtidsfuldmagten skal omfatte alle personlige forhold, så vil fremtidsfuldmægtigen fx kunne søge kommunen om hjælpemidler, få aktindsigt om dine personlige og helbredsmæssige forhold, klage over afgørelser vedrørende dine personlige forhold.

Fremtidsfuldmægtigen kan dog ikke indgå ægteskab eller oprette et testamente på dine vegne, og du kan ikke tvinges til at udføre en bestemt handling, som fx at flytte på plejehjem.

Fremtidsfuldmægtigens pligter og beføjelser

Fremtidsfuldmægtigen må ikke indgå aftaler med sig selv på dine vegne, eller fx sælge din bil eller faste ejendom til sig selv, og fremtidsfuldmægtigen har pligt til at opbevare dokumentation for alle dispositioner foretaget på dine vegne.

Du kan i fremtidsfuldmagten bestemme, at fuldmagtsgiver skal kunne give særlige gaver på dine vegne, men der kan altid gives sædvanlige gaver, så længe gavernes værdi ikke står i misforhold til dine midler.

Fremtidsfuldmægtigen er ikke bemyndiget til at kautionere for andres gæld på dine vegne, og kan blive erstatningsansvarlig hvis der handles uansvarligt på dine vegne.

 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Det er vigtigt at ordlyden i fremtidsfuldmagten er i overensstemmelse med dine ønsker og indeholder fyldestgørende oplysninger om fremtidsfuldmagtshavers rækkevidde, og det er min anbefaling, at du søger råd og vejledning ved en advokat, når du skal oprette din fremtidsfuldmagt.

Mangler der oplysninger eller er det uklart hvad du ønsker, har fuldmagten i værste fald ikke den ønskede virkning.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes i to trin, først skal den oprettes i tinglysningssystemet, hvor fuldmagtshaver skal underskrive fremtidsfuldmagten digitalt, derefter skal fremtidsfuldmagten vedstås for notaren på det nærmeste dommerkontor. Vedståelsen skal finde sted senest 6 måneder efter den digitale underskrift.

Først når fremtidsfuldmagten er vedstået for notaren, er den endeligt registreret. Den vil herefter ligge som det man kalder en hvilende eller sovende fuldmagt, indtil der eventuelt bliver behov for, at den sættes i værk.

Er du fritaget for NemID, kan der udarbejdes og underskrives en papirbaseret model.

Hvordan sættes fremtidsfuldmagten i værk?

Fremtidsfuldmægtigene skal i fællesskab anmode om at fremtidsfuldmagten sættes i værk, og anmodning herom skal indgives til Familieretshuset, og såfremt det er muligt, skal du som fuldmagtsgiver også inddrages i processen.

Fremtidsfuldmagten kan sættes i værk, hvis du som fuldmagtsgiver som følge af sygdom eller anden svækkelse ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold, og det er vigtigt, at du så vidt det er muligt inddrages i beslutningen. Hvis du som fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen af, at fuldmagten sættes i værk og modsætter dig iværksættelsen, så kan fremtidsfuldmagten ikke sættes i værk.

Der skal ved indgivelse af anmodning vedlægges en lægeerklæring og vurderingen af hvorvidt fremtidsfuldmagten skal sættes i værk vil bero på en samlet vurdering, hvor særligt dine helbredsmæssige oplysninger vægter højt.

Når Fremtidsfuldmagten sættes i værk, sørger Familieretshuset for at den bliver tinglyst i personbogen, og den bliver på den måde offentlig tilgængelig. På den måde kan både private og offentlige myndigheder ved et opslag i personbogen sikre sig, at fuldmagtshaver har den fornødne bemyndigelse.

 

Tilsyn

Familieretshuset fører som udgangspunkt ikke tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, men hvis der rettes en bekymringshenvendelse til Familieretshuset om, at fremtidsfuldmægtigen ikke varetager dine interesser på betryggende vis, så vil Familieretshuset indlede en tilsynssag, modsat værgemål hvor der føres et aktivt tilsyn.

Ønsker du som fuldmagtsgiver, at der føres yderligere tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, kan du i fremtidsfuldmagten bestemme at en given person, fx en revisor eller en advokat, skal føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Det er vigtigt, at omfanget af det private tilsyn specificeres nærmere i fremtidsfuldmagten.

Ændring og tilbagekaldelse

Indtil fremtidsfuldmagten er vedstået for notaren. kan den frit tilbagekaldes, blot ved at den ikke vedstås for notaren, idet den automatisk slettes i tinglysningssystemet efter 6 måneder, hvis den ikke forinden er blevet vedstået.

Ønsker du at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten efter at den er vedstået for notaren, så kan det alene ske ved oprettelse af en ny fremtidsfuldmagt, som så vil træde i stedet for den du først oprettede.

Hvis du som fuldmagtsgiver ønsker at ændre eller tilbagekalde en fremtidsfuldmagt, som allerede er sat i værk, så kan det alene ske, hvis du er i stand til at forstå betydningen og konsekvenserne heraf, og det skal i så fald ske ved henvendelse til Familieretshuset.

Ophør

Fremtidsfuldmagten ophører ved din død, hvis du kommer under værgemål og værgemålet omhandler samme forhold som angivet i fremtidsfuldmagten, hvis fremtidsfuldmagtshaver kommer under værgemål, dør eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som sættes i værk. Fremtidsfuldmagten ophører dog ikke, hvis du har indsat flere fremtidsfuldmægtige, herunder subsidiære fremtidsfuldmægtige.